Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады
Скачать 68.97 Kb.
НазваниеЖылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады
Дата конвертации04.02.2016
Размер68.97 Kb.
ТипДокументы
«Ізденістер, нәтижелер» («Исследования, результаты») журналы: биология; техника; ауылшаруашылық; экономика; педагогика; ветеринария мамандықтары бойынша ғылыми мақалаларды жариялайды. Жылына 4 рет жарық көреді.


Мақалаға қойылатын талаптар

Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. Мақала 3 беттен кем, 7 беттен артық болмауы керек. Мақалада өз зерттеулерінің нәтижелері мен қорытындылары болуы қажет. Тек әдебиетке сүйенген шолу мақалалар қабылданбайды.

 • Баяндама мәтіні компьютерде Times New Roman, Times Kaz редакторында, кегль көлемі 12, аралығы 1 жол, абзац – 1, орналастырылуы: жоғарғы және төменгі жағы – 2,5, сол жағы – 3, оң жағы – 1,5см.

 • ӘОЖ (үстінде сол жақта) , бір жолдан соң мақала тақырыбы бас әріптермен, тағы бір жолдан соң ортада авторлардың аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, лауазымы майлы әріптермен жазылады. Тағы бір жол төмен курсивпен авторлар жұмыс орнының толық атауы жазылады. Тағы бір жол төмен мақала тақырыбы бас әріптермен, бір жолдан соң ортада авторлардың аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, лауазымы майлы әріптермен ағылшын тілінде жазылады.

 • Негізгі мәтіннің алдында мақала тілінде 10 жолдан аспайтын аннотация жазылады.

 • Мәтін тексерілген болуы керек және кіріспеден, материалдар мен әдістерден, зерттеу нәтижелерінен, нәтижені талдауынан, қорытындыдан тұруы керек. Қолданылған әдебиеттер тізімі, түйіндеме (3 тілде - қаз./орысша. және ағылшын тілдерінде, 4-5 беттен аз, 10- 12 беттен көп болмауы тиіс). Суреттер мен сызбалар анық әрі ақ-қара түсте болуы керек. Егер олар бөлек графикалық тәсілде орындалса, оны бөлек беттерде келтіру керек. Қолданылған әдебиеттер сілтемесінде мақаланың барлық автор мен авторлары (ұжымдық еңбек болған жағдайда)жазылады.

 • Бөлімдердің аты: кіріспе, материалдар мен әдістер, зерттеу нәтижелері, нәтижелерді талдау және қорытындылары жаңа жолдан, майлы әріптермен, нүктесіз жазылуы тиіс.

 • Мәтінде астын сызу, майлы әріппен және курсивпен жазуға болмайды.

 • Басқа ұйым авторларынан мақала оны жариялауға өтініш білдіретін хатпен және ұйымның сараптау қорытындысымен кабылданады. Бұл мақалалар ҚазҰАУ – де екінші рет сараптаудан өтеді.

 • ҚазҰАУ – нің авторларынан мақала ұйымның сараптау қорытындысынан өткен соң, мақала соңында авторлардың, ғылыми басшының, кафедра меңгерушісінің колы қойылуы керек.

 • Мақала қағазға басылған және дискіде ұсынылуы қажет. Дискіде мақаладан басқа ақпарат болмауы тиіс, бөлек бетте автор немесе авторлар (ұжымдық еңбек болған жағдайда) жөнінде толық мәліметтер беріледі – аты-жөні, жұмыс орны, атқаратын қызметі, ғылыми дәрежесі, жұмысының мекен-жайы мен телефондары, электронды поштаның адресі.

 • Мақала тақырыбы екі тілде қазақша – ағылшынша немесе орысша – ағылшынша , түйін қазақша, орысша, ағылшын тілінде болуы керек.

 • Мақалаға төлемақы сараптаудан өткен соң ғана төленеді.

 • Талапқа сай келмейтін мақалалар қабылданбайды және мақала мазмұнына журнал редакциясы жауап бермейді.

 • Журнал кварталына 1 рет жарық көреді. Мақалалар кварталдың соңғы айының 10–на дейін қабылданады.

Бағасы ҚазҰАУ –нің қызметкерлері үшін 1 бетіне - 700 теңге , басқа ұйымдардың авторларына 1 бетіне - 1200 теңге.

Біздің мекен- жайымыз: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абая даңғылы 8, РМК «Қазақ ұлттық аграрлық университеті»; Ғылым басқармасы, тел. (87272)-67-65-37, 62-17-77.

Реквизиттер: АМФ АҚ Банк "Центр кредит" ИИК KZ518560000000011879, БИК KCJBKZKX, КБЕ-16, РНН 600900017388 - Журнал " Ізденістер, нәтижелер "деген белгімен.

Банк Центр кредит ҚазҰАУ мақалаға деп төлеу керек. (төлеу үшін жеке төлқұжат, РНН болу керек).


Журнал «Исследования, результаты»Ізденістер, нәтижелер») публикует научные статьи по следующим группам специальностей: биологические; технические; сельскохозяйственные; экономические; педагогические; ветеринарные науки. Периодичность издания - 4 выпуска.

Требования к оформлению статей

Статья публикуется на русском, казахском, английском языках. Обьем статьи должен быть не менее 3 и не более 7 страниц и содержать результаты собственных исследований. Обзорные статьи, основанные только на литературных источниках, не принимаются.

 • Текст должен быть набран в редакторе Times New Roman, Times Kaz, кегль – 12, интервал – 1, абзац – 1, отступы сверху и снизу - 2,5 см, слева – 3 см и справа – 1,5 см и распечатанном (1 экз.)

 • УДК (слева вверху), через интервал по центру название статьи заглавными буквами, через интервал выделенные жирным шрифтом Ф.И.О., ученая степень, звание и через интервал курсивом наименование организации, где работает автор (авторы). Через интервал по центру название статьи заглавными буквами и через интервал выделенные жирным шрифтом Ф.И.О. авторов дополнительно прописываются на английском языке.

 • Перед основным текстом пишется аннотация к статье на языке оригинала в объеме не более 10 строк и ключевые слова.

 • Текст должен быть отредактированным, включать введение, материалы и методы, результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, список использованных источников литературы, резюме (на 3 языках - каз./русс. и англ. языках, не менее 4-5 и не более 10- 12 строк). Рисунки и схемы должны быть четкими, в черно-белом цвете. Если они выполнены на графических объектах, их необходимо представить на отдельных листах. В ссылках используемой литературы вписываются все авторы/соавторы данной публикации.

 • Названия разделов: введение, материалы и методы, результаты исследований, обсуждение результатов, выводы должны располагаться с красной строки, и выделены жирным шрифтом без точки.

 • Подчеркивание, выделение жирным шрифтом и курсивом в тексте не допускается.

 • Статья авторов из других организаций принимается при наличии сопроводительного письма и экспертного заключения организации, рекомендующей статью к публикации.

В дальнейшем рекомендованная статья проходит экспертизу в структурных подразделениях КазНАУ.

 • Статьи сотрудников КазНАУ принимаются при наличии росписи авторов в конце статьи, научного руководителя, завкафедрой, где выполнялись исследования, после рассмотрения научно-экспертной комиссией и членами редакционной коллегии.

 • Необходимо представить в файле распечатанный экземпляр статьи, диск (на диске не должно быть другой информации, кроме файла статьи), квитанцию об оплате на отдельном листе, необходимо дать сведения обо всех авторах: Ф.И.О. ученая степень, полное название организации, ее адрес с индексом, телефон, факс, эл. адрес.

 • К статье прилагаются название статьи на двух языках (казахском и английском или русском и английском), резюме на русском, казахском и английском языках.

 • Оплата производится только после прохождения экспертизы.

 • Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, а также редакция журнала не несет ответственности за содержание представленных статей.

 • Журнал издается 1 раз в квартал, статьи принимаются только до 10 числа последнего месяца квартала.

Для сотрудников КазНАУ стоимость 700 тенге за страницу, авторов из сторонних организаций - 1200 тенге за страницу.

Наш адрес: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 8, РГП на ПХВ «Казахский национальный аграрный университет»; Управление науки, тел. (87272)-62-17-77, 67-65-37.

Реквизиты: АГФ АО Банк "Центр кредит" ИИК KZ518560000000011879, БИК KCJBKZKX, КБЕ-16, РНН 600900017388 - с отметкой: Журнал "Исследования, результаты" (иметь при себе удостоверение личности, РНН).

The journal “Researches, results” is included into the list of publications on n the following groups of specialities: biological; technical; agricultural; economical; pedagogical; veterinarian sciences. Publication frequency is 4 editions per year.


General requirements for designing articles


An article is printed in Russian, Kazakh and English. The length of an article should be minimum 3 and maximum 7 pages and it should contain results of own researches. Think-pieces based on only literature sources will not be accepted.

 • Text should be typed in Times New Roman, Times Kaz, character size: 12, line spacing: 1, paragraph: 1, margins: from above and below: 2,5 cm, from the left: 3 cm and from the right: 1,5cm and printed (1 copy is enough ).

 • UDC (from the left above), on every other line in the middle there should be placed the title of an article in capital letters, and on every other line – name of an author in bold, academic degree and rank and on every other line – name of the organization where the author (authors) work(s) for should be typed in italics. On every other line in the middle there should be typed additionally in bold title of an article in capital letters and on every other line – name of authors in English.

 • Before the main text there should be written an annotation of an article in the original language in length no more than 10 lines.

 • Text should be edited, include introduction, materials and methods, research results and its discussions, findings and conclusions, list of references, resume of an article (in 3 languages: Kazakh/Russian and English, at least 4-5, at most 10-12 lines). Figures and diagrams should be clear and in black and white colours. If they are performed on graphic objects, they should be presented in separate lists. In the list of references there should be listed all authors/co-authors of the publication.

 • Titles of parts: introduction, materials and methods, research results and its discussions, conclusions should be placed in intended line in bold, without full point.

 • Underlining, bolding, italicizing in the text are not allowed.

 • Articles of authors from other organizations will be accepted providing a cover letter and an expert opinion of an organization which will recommend the article for publishing.

 • Articles from other organizations should be made an examination by expert commission once again at KazNAU.

 • Articles of authors from KazNAU will be accepted providing signatures of the author, research supervisor, head of the chair where the research has

been carrying out at the bottom of an article after consideration of the article by scientific and expert commission and members of editorial board.

 • It is necessary to submit a printed copy of the article in the file, the disk (disk should not contain other information, except the file of the article), receipt of payment, it is necessary to give information about all the authors on a separate sheet of paper: name, scientific degree, full name of the organization, its address, zip code, telephone, fax, email.

 • Title of the article in two languages (Kazakh and English or Russian and English) and resume of an article in Russian, Kazakh and English should be attached to the article.

 • Payment is made only after the examination.

 • Article which do not meet the above requirements are not published, as well as the editorial staff is not responsible for the content of the submitted articles.

 • The journal is issued once in a quarter, articles are accepted only up to the 10th day of the last month of the quarter.

For the employees of KazNAU the cost per page come to a sum 700 tenge, for the authors of other organizations it will be 1200 tenge per page.

Our address: Office of Science, The Republican state enterprise on the right of economic management “Kazakh National Agrarian University”, 8 Abai avenue, Almaty city, Republic of Kazakhstan, 050010. Tel. (8 7272)-62-17-77, 67-65-37.

Requisites: Almaty city branch of JSC Bank “Center Credit”, IIC KZ518560000000011879, BIC KCJBKZKX, KBE-16, TIN 600900017388 – with mark: Journal “Research and results”.

Bank Center Credit to KazNAU for an article (identification card and TIN should be available)

Похожие:

Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconОтбасылық жағдайы: Үйленген/Тұрмысқа шыққан  Үйленбеген/ Тұрмыс құрмаған 
Толық аты (орыс/қазақ және ағылшын тілдерінде жеке басын куәләндыратын құжатқа сәйкес толтыруыңызды өтінеміз)
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconСписок книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті болашақтың университеті=Казахский национальный университет имени аль-Фараби университет...
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconІІ. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу. Бір өлшемді массив
Кейінен тілдің көптеген нұсқалары жарық көреді. Кейінен тілдің көптеген нұсқалары жарық көреді. Солардың ішінде 1983 жылы Борланд...
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconІІ. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу. Бір өлшемді массив
Кейінен тілдің көптеген нұсқалары жарық көреді. Кейінен тілдің көптеген нұсқалары жарық көреді. Солардың ішінде 1983 жылы Борланд...
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconҚазҰУ-не 75 жыл Халықаралық ғылыми конференция Университет Сый. 3 экз. С555. 5р-34
Культурное наследие: достижения и перспективы развития : халықаралық ғылыми-практ конф материалдары, 27 ақпан 2009 ж. / ҚР білім...
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconОрдабаева жанар мергалиевна қазақ,орыс және ағылшын тілдеріндегі шығармаларда ауыспалы мағыналардың Қолдану ерекшеліктері мамандығЫ
Азақ,орыс және ағылшын тілдеріндегі шығармаларда ауыспалы мағыналардың Қолдану ерекшеліктері
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconБиблиографический указатель Орал, 2013
Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми – әмбебап кітапханасының ақпараттық – библиографиялық бөлімі қазақ және орыс...
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconЖаңа түскен кітаптар тізімі. 05. 10. 2011. Абцб
Тарих өткелдеріндегі Төле би: тарихи деректер, құжаттар, өсиеттер, аңыз – әңгімелер, өлеңдер мен дастандар. 2010. – 271 б. Қазақ,...
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconОқу орыс тілінде жүрмейтін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
Даярлау бағыты: 5В012200 Оқу орыс тілінде жүрмейтін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі мамандығы бойынша білім
Жылына 4 рет жарық көреді. Мақалаға қойылатын талаптар Мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады iconӨсіруді іс жүзіне асыратын типтік биозертханалар мен биофабрикаларғА Қойылатын талаптар
Бұл талаптарды Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің тапсырысы бойынша “Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница