Лекциялар 15 сағат




НазваниеЛекциялар 15 сағат
страница1/5
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.67 Mb.
ТипЛекция
  1   2   3   4   5


Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университеті



БЕКІТІЛГЕН

Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ.к., профессор Бугубаева Р.О.

____________________

«_____» _________2010 ж.

КЕЛIСIЛДI

Жаңа технологиялар және қашықтықтан оқыту бойынша проректоры, п.ғ.д., профессор Ибышев Е.С.

____________________

«_____» _________2010 ж.




СИЛЛАБУС

бакалавриат


Пән: «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ»

Мамандық: 050202 – «Халықаралық қатынастар»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика


Барлығы 3 несие (Көп еңбектік 105 сағат )


Лекциялар 15 сағат

Семинарлар 30 сағат

СӨЖ 30 сағат

СОӨЖ 30 сағат


Емтихан






КАРАГАНДЫ 2010

2 Форма


Құрастырушылар: тарих магистрі, оқытушы Сыздықбеков Е.С., 050202 – «Халықаралық қатынастар» мамандығының типтік оқу жоспарларының негізінде


Экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасының оқу-әдiстемелiк семинарының мәжiлiсінде қарап шыққан


10 маусым 2010 ж. Хаттама №10


Кафедра меңгерушісі: Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушы туралы мәліметтер:

Сыздықбеков Е.С. тарих магистрі, оқытушы; экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасы.


Кеңсе: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкісі 142

Консультациялық сағаттар (office hour): ОСӨЖ-ның графигі бойынша

Уақыт: жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.


3 Форма

Пәннiң мiнездемесi

Пәннiң сабақ беруiн мақсаты

Халықаралық қатынастар тарихын және сыртқы саясатты тұтастай меңгеру үшін пән мазмұны ірі аймақтардың, әлемнің жетекші мемлекеттерінің сыртқы саяси тарихындағы негізгі оқиғаларға ерекше мән беріп, осы көпғасырлық үрдістің даму заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін қамтиды. Әсіресе басты көңіл дипломатияның рөліне, оның ерекшеліктеріне, әдістеріне және сыртқы саясатты жүргізу құралдарына бөлінеді.

Шешім қабылдау үрдістері және оларды саяси жетекшілер мен сыртқысаяси мекеме басшыларының жүзеге асыруын қарастыру да аса маңызды болып табылады. Сонымен бірге жиналған нақтылы деректерге теоретикалық тұрғыдан талдауға аса мән беріледі. Материалды беруде жүйелік, хронологиялық, жағрапиялық және маңызды мәселелік қағидалар пайдаланылған.

Көрсетілген мамандықтың типтік оқу жоспарының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, бұл бағдарлама студенттердің халықаралық қатынастар жүйесін және қазіргі сыртқысаяси мәселелерді толықтай түсінуін дамытуға көңіл бөледі.

Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiнiң жариялауы дүниелiк бiрлестiкке бiздің елiміздiң кiруiн бiлдiрдi. Өз сыртқы саяси функцияларының жүзеге асырулары үшiн егемендi республикаға халықаралық қатынастарға арналған мамандар керек. Олар халықаралық қатынастар тарихы білуі керек. Қазақстан Республикасы халықаралық аренаға шықты. Шетел елдерімен өзара әрекеттесуді оның саласы едәуір кеңіді.

Осы пәнді оқу барысында студенттер бұған дейін «Еуропа және Америка елдерінің тарихы», «Азия және Африка елдерінің тарихы», «Дипломатиялық және консулдық қызмет» пәнінен алған білімдеріне сүйенеді.

«Халықаралық қатынастар қазіргі заман тарихы» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады. «Халықаралық қатынастар тарихы» пәнінің бағдарламасы 1992 ж. басталған оқу үрдісі барысында шындалған осы бағдарламаның бірінші және екінші басылымдарына негізделеді.


Пәннің зерттеуінің мақсаттары

  • халықаралық қатынастар қазіргі заман тарихының зертеуі;

  • осы кезеңдегі халықаралық қатынастардың негiзгi тенденцияларының анықталуы;

  • бiлу алған бiлiмдерiн қолдану;

  • халықаралық қатынастарды тарих жататын мәселелердiң дербес талдауының дағдыларын игеру;



Пререквизиттері:

негізгі компонент ретіндегі «Халықаралық қатынастар қазіргі заман тарихы» пәнін меңгеру үшін студенттер меңгеруі тиіс:

- орта мектептiң программасының нақты материал бiлу керек;

- «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Халықаралық қатынастардың теориясы»

Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі замандағы қоғамдық дамуының жетекші тенденцияларын білу;

- Деректер және ғылыми зерттеулермен жұмыс жасаудың жаңа жолдарын іздестіру;

- Халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзекті мәселелерге аналитикалық талдай жасай білу


Постреквизиттер:

«Халықаралық қатынастар қазіргі заман тарихы» курсын оқу барысында алған білім, шеберлік мамандық бойынша Типтік оқу-жоспарының негізгі және арнайы пәндерін, таңдау бойынша компоненттің пәндерін оқу барысында негіз болып табылады және сол пәндерді игеру кезінде көмегі тиеді:

- Қазіргі заманғы шиеленістер және оларды реттеудің әдістері;

- Мамандану елінің саяси жүйесі;

- Мамандану елінің сыртқы саясаты;

- Мамандану елінің тарихы;

- Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері;

- Халықаралық ұйымдар;

- Әлемдік интеграция үрдістері;

- Қазіргі кездегі дипломатия.


4 Форма

Студенттердің білімдерінің бағасының жүйесі

Пән бойынша емтихандық баға шекара бақылаулар – 60% және аралық іскерлік сараптау – 40% бойынша үлгерімнің максимал көрсеткіштерінің сомасымен сияқты анықталады және 100% құрайды.

Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі:


И% = Р12/2 х 0,6+Э х 0,4 , бұнда


Р1 – бірінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Р2 – екінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Э – емтихан бағасының процентті мазмұны.


Қорытынды бағасының есептеуінің түзулылықтары үшін үйренушы шекара бақылау және қорытынды емтиханда білімі пайыздарындағы бағалауға керек.

Студенттердің білімі, білуі және дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады:


Әріптік жүйе бойынша баға

Цифрлік эквивалент (баллдар)

Процентті мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

үздік

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағатсыз



Білімді жалпы бағалау:

Пайыздық мазмұны

Қойылатын талаптар

0-49

Бағдарлама материалдарын толық білмеген жағдайда; негізгі оқу бағдараламасы материалдарын білмеу және өрескел қателіктер жіберу

50-74

Жауап негізінен дұрыс болғанымен толық емес; бағдарлама материалдарын жеткілікті дәрежеде толық түсінбеу; басты идеялар мен теориялық мәселелерді мегеруде жекелеген қателіктер жіберу; өзіндік қорытындылар мен жалпы сипаттау жоқтығы

75-89

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игеру. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу. Бірақ аздаған кемшіліктері бар.

90-100

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игерудегі білімін көрсете білу. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу



5 Форма


1 Кесте. Жұмыстардың түрлері бойынша сағаттың үлестірілуі



Тақырыптың атауы

Сағат саны

дәріс

сем

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

1










2

Халықаралық қатынастарды Версаль жүйесiнiң жасауы.








6

2

3

Азия-Тынықмұхит аймағындағы халықаралық қатынастардың Вашингтон жүйесiнiң қалыптасуы және эволюциясы






2







4

1920-шi жылдардың бiрiншi жартысында халықаралық қатынастар.


1










5

Халықаралық қатынастардағы және әскериаралық кезеңнің дипломатиядағы герман мәселесі.




2

6

2

6

1925-1933 жж. халықаралық қатынастар.

1

2

6

2

7

Қиыр Шығыстағы халықаралық қатынастар (1925 -1939 жж.)




2

6

2

8

1933-1938 жж. халықаралық қатынастар

1

2




1

9

XX ғ. 20-30 жж. аяғындағы бейбітшілік және қауiпсiздiкке күрес.




2





1

10

Еуропадағы соғыс алдындағы саяси дағдарыс.

1







1

11

Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі халықаралық қатынастар (1939-1945 жж.).

1







1

12

Соғыстан кейiн бейбiт реттеудiң мәселелерi (1945 - 50 жж.)




2







13

Отарлау жүйенiң ыдыратты

1

2




2

14

XX ғ. 60-шы жж. халықаралық қатынастар.

1

2




2

15

XX ғ. 70-шы жж. халықаралық қатынастар.

1

2




2

16

XX ғ. 80-шы жж. халықаралық қатынастар.

1

2




1

17

Халықаралық қатынастардың жүйесіндегі БҰҰ

1







1

18

Интеграциялық және дезинтеграциялық процестер







6

2

19

Халықаралық қатынастардың жүйесіндегі Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері.

1

2




1

20

XX ғ. 90-шы жж. халықаралық қатынастар.

1

2




2

21

Азия-Тынықмұхит аймағындағы халықаралық қатынастар.

1

2




2

22

Соғыстан кейін халықаралық қатынастардың жүйесіндегі Латын Америка елдері.




2




1

23

XXI ғ. басындағы халықаралық қатынастар

1







2

Барлығы

15

30

30

30

  1   2   3   4   5

Похожие:

Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар 30 сағат
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Лекциялар 15 сағат iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Пән туралы дерек: «Дендрология» пәні 2 семестрде оқытылады, пәннің оқытылатын мерзімі 15 жұма, жалпы көлемі – 135 сағат, аудиториялық...
Лекциялар 15 сағат iconДжумартова Жадыра Муратовна Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Қазақ тілі 5- сынып
Гимназия талаптарына сай «Әдеби тіл мен мәтін» тарауынан 1сағат алынып, «Тілдің сөздік құрамы» тарауынан 1 сағат алынып, жалпы саны-2...
Лекциялар 15 сағат iconКурс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2
Жер физикасы” пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «050706 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мемлекеттік стандарт негізінде...
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар
Силлабус жалпы психология кафедрасының отырысында қаралды және қолданысқа ұсынылды
Лекциялар 15 сағат iconӨзге тілді мектептердегі «Қазақ әдебиеті» пәні -Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «Тіл мен әдебиет» білім
Сағат саны бойынша күнтізбелік жоспар мектеп оқу жоспарына сай келеді. Оқулық авторы: Ұ. Асыл. Т. Жұмажанова Алматы «Мектеп» 2010...
Лекциялар 15 сағат icon7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
«Жаратылыстану» білім саласына жатады. Физика курсыныңнегізгі орта білім беру деңгейі (7-9сыныптар) пәнді әрі қарай (10-11 сыныптарда)...
Лекциялар 15 сағат icon«Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын аккредиттеу» мемлекеттік қызметтерінің регламенті
Мекенжайында орналасқан Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті (бұдан әрі – Комитет) сенбі, жексенбі,...
Лекциялар 15 сағат icon18 жасқа дейiнгi балалары бар отбасыларға мемлекеттiк жәрдемақылар тағайындау
«Ертіс ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі – уәкілетті орган) көрсетіледі....
Лекциялар 15 сағат iconЛекциялар, әңгіме-сұхбат, «дөңгелек үстел»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница