Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г
НазваниеЗакон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г
страница1/43
Дата конвертации17.02.2016
Размер4.47 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.

Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2011 г. по приходите на обща сума 16 076 047,3 хил.лв., както следва:


Показатели

Сума

 

 

(хил.лв.)

 

1

2
I.

ПРИХОДИ

16 076 047,3

1.

Данъчни приходи

14 353 683,1

1.1.

Корпоративен данък

1 542 617,5

1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на

160 026,5

 

местни и чуждестранни юридически лица

 

1.3.

Данък върху доходите на физически лица

2 071 364,4

1.4.

Данък върху добавената стойност

6 480 000,0

1.5.

Акцизи

3 800 000,0

1.6.

Данък върху застрахователните премии

20 000,0

1.7.

Мита и митнически такси

100 000,0

1.8.

Други данъци

179 674,7

2.

Неданъчни приходи

1 674 269,6

2.1.

Държавни такси

692 035,3

2.2.

Приходи и доходи от собственост

778 714,0

2.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

94 138,3

2.4.

Други неданъчни приходи

109 382,0

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

48 094,6


(2) Приема републиканския бюджет за 2011 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18236787,6 хил.лв., от които разходи на сума 8389332,4 хил.лв., трансфери (нето) на сума 9035975,8 хил.лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 811 479,4 хил.лв., както следва:
Показатели

Сума

 

 

(хил.лв.)

 

1

2
II.

РАЗХОДИ

8 389 332,4

1.

Текущи разходи

7 088 942,4

1.1.

Заплати и възнаграждения за персонала

2 048 309,2

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

203 215,3

1.3.

Осигурителни вноски

589 867,2

1.4.

Стипендии

12 279,9

1.5.

Издръжка

2 053 577,4

1.6.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и

44 756,5

 

дейности

 

1.7.

Субсидии за нефинансови предприятия

567 611,8

1.8.

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

41 168,5

1.9.

Лихви - общо

654 969,6

1.9.1.

Лихви по външни заеми

490 352,9

1.9.2.

Лихви по вътрешни заеми

164 616,7

1.10.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

873 187,0

2.

Капиталови разходи

984 008,1

2.1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

859 873,1

2.2.

Капиталови трансфери

124 135,0

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

50 381,9

4.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

266 000,0

 

от тях:

 

4.1.

- за структурни реформи и допълнителни фискални мерки

185 000,0

4.2.

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците

81 000,0

 

от бедствия

 

III.

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО

9 035 975,8

1.

Предоставени за:

9 393 084,4

1.1.

Общините

2 136 548,8

1.2.

Държавното обществено осигуряване

4 176 274,4

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

958 626,0

 

в т.ч.

 

1.3.1.

- от Министерството на здравеопазването

17 500,0

1.4.

Бюджета на съдебната власт

282 205,0

1.5.

Народното събрание

50 700,0

1.6.

Българското национално радио

49 065,0

1.7.

Българската национална телевизия

60 100,0

1.8.

Държавните висши училища

333 042,6

1.8.1.

- от Министерството на образованието, младежта и науката

311 432,2

1.8.2.

- от Министерството на отбраната

21 610,4

1.9.

Българската академия на науките

61 566,1

1.9.1.

- от Министерството на образованието, младежта и науката

59 756,1

1.9.2.

- от Министерството на околната среда и водите

1 810,0

1.10.

Националния фонд към Министерството на финансите (нето)

676 356,6

1.11.

Държавния фонд "Земеделие"

601 611,9

1.12.

Фонд за покриване на разходите за приватизация и

6 988,0

 

следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

 

2.

Получени:

357 108,7

2.1.

Националния осигурителен институт за Министерството на труда и

7 150,0

 

социалната политика

 

2.2.

Националната здравноосигурителна каса

343 090,0

2.2.1.

- за Министерството на финансите

3 090,0

2.2.2.

- за Министерството на здравеопазването

340 000,0

2.3.

Държавния фонд "Земеделие" за централния бюджет за формиране

868,7

 

на вноската в общия бюджет на ЕС

 

2.4.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на

6 000,0

 

околната среда за Министерството на околната среда и водите

 

IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

811 479,4


(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2011 г. в размер на -2160740,3 хил.лв.


V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-2 160 740,3


(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 2 160 740,3 хил.лв., както следва:
Показатели

Сума

 

 

(хил.лв.)

 

1

2
VІ.

ФИНАНСИРАНЕ

2 160 740,3

1.

Външно финансиране (нето)

2 352 621,3

2.

Вътрешно финансиране (нето)

-535 260,8

3.

Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни

-106 620,3

 

инвестиционни заеми (нето)

 

4.

Постъпления от приватизация

450 000,0


(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Похожие:

Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconЗакон за държавния бюджет на Република България за 2009 г
Обн., Дв, бр. 110 от 30. 12. 2008 г., в сила от 01. 2009 г., изм., бр. 12 от 13. 02. 2009 г., в сила от 05. 2009 г
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconЗакон за свободните зони в република българия
Чл. Този закон урежда специалния статут, създаването, организирането и управлението на свободни зони на територията на Република...
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconРепублика българия
Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, реконструкция и оборудване на болнични помещения”
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconРепубликабългари я народно събрание
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconНародно събрание на република българия
В чл. 22, ал. 4 (която става ал. 3) след израза “ловни сдружения” се поставя точка и букви а) и б) отпадат
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconРепублика българия министерство на здравеопазването
Във всички области на страната ще бъде отбелязан световният ден за борба със спин
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconРепублика българия
Методични указания по прилагане на специфични изисквания на Закона за здравето при попълване на медицинската документация и извършването...
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconОбщи положения
Чл. Със закона се уреждат обществените отношения, свързани с ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата...
Закон за държавния бюджет на република българия за 2011 Г iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
За изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл изм дв, бр. 100...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница